Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa a krstných rodičov

Sviatosť krstu sa má udeliť deťom, pre ktoré to žiadajú rodičia, alebo ich právni zástupcovia, ak deklarujú (vyhlásia), že sú veriaci a zaviažu sa, že deti budú vychovávané vo viere, v ktorej majú byť pokrstené.
 
Aby mohlo byť dieťa pokrstené, vyžaduje sa:
 1. súhlas rodičov, aspoň jedného z nich, alebo zákonného zástupcu;
 2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve- ak taká nádej chýba, má sa krst podľa príslušných predpisov odložiť.

Dieťa má byť pokrstené vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov- vo farnosti, kde rodičia skutočne bývajú.

 

Krstným rodičom môže byť iba jeden krstný otec, alebo jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné

 1. ab ho  určil sám krstenec,alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
 2. aby zavŕšil 16. rok života
 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
 5. aby nebol otcom, alebo matkou krstenca.

Krstným rodičom nemôže byť:

 1. nepokrstený, alebo pokrstený nekatolík;
 2. kto neprijal sviatosť birmovania;
 3. slobodný, alebo vdovec, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti, druh a družka);
 4. len civilne (občiansky) zosobášený, alebo zosobášený v inom, než katolíckom kostole (bez udelenia dišpenzu- povolenia);
 5. nežijúci so svojim manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ nemá povolenie pristupovať k sviatostiam);
 6. ten, kto svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.

K plneniu požiadavky viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, patrí aj verné plnenie príkazu o povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, ako aj príkazu aspoň raz v roku sa vyspovedať.